Privatlivspolitik

GENERELLE VILKÅR FOR MEDLEMSKAB I BANKEN FITNESS

 1. GENERELT

Nedenstående vilkår er gældende mellem den person («Medlemmet»), hvis navn er anført i aftalen Medlemsaftale, og BANKEN FITNESS. Disse vilkår er en integreret del af Medlemsaftalen. Ud over Medlemsaftalen vil Medlemmet også være bundet af særlige vilkår, som til enhver tid måtte gælde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkår er tilgængelige på hjemmesiden.

 1. MEDLEMSKAB AF banken fitness

2.1. Medlemskab af BF kan tegnes af myndige personer, som:

2.1.1. Generelt har et godt helbred, hvor der ikke efter BFs’ vurdering er en åbenlys risiko for personens helbred og/eller risiko for skade.

2.1.2. Ikke har ubetalt gæld i forbindelse med tidligere medlemskab af BF.

2.1.3. Ikke tidligere er blevet udelukket fra at træne i BF.

2.1.4. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af BF.

2.2. Personer, som ikke er myndige, kan tegne et medlemskab hos BF, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.

2.3. Medlemmet får udleveret et medlemskort til BANKEN FITNESS. Medlemskortet tilhører BANKEN FITNESS, og Medlemmet kan personligt disponere over det. Kortet kan ikke overdrages eller udlånes. Ved ophør af medlemskabet skal Medlemmet destruere medlemskortet.

2.4. Ved indmelding bliver der taget et fotografi af Medlemmet.

2.5. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen, der er anført i Medlemsaftalen. 

2.6. Medlemskabet af BF er et løbende aftaleforhold, der er uafhængigt af bindingsperioden. Medlemskabet fortsætter således efter udløbet af den aftalte bindingsperiode og frem til ophør af medlemskabet i henhold til punkt 7.

2.7. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.

2.8. Medlemskabet giver Medlemmet ret til at træne i hele centerets åbningstid. Derudover har Medlemmet ret til at benytte sig af tilgængelige tilbud i henhold til gældende vilkår.

2.9. BANKEN FITNESS´ til enhver tid gældende medlemskab, koncepter og tillægstjenester med tilhørende beskrivelser og priser fremgår af vores website.

2.10. BANKEN FITNESS vil ikke altid kunne garantere ledige pladser på træningsaktiviteter mv., hvor deltagerantal eller adgang er begrænset.

2.11.  BANKEN FITNESS vil så vidt muligt tilpasse tilbud og åbningstider til medlemmernes ønsker og adfærd. Centeret vil undertiden kunne blive lukket eller have et nedsat antal tilbud i forbindelse med for eksempel helligdage, vedligeholdelse og force majeure (som defineret i pkt. 9.1).

2.12. Der vil være kameraovervågning i vores træningscenter.

2.13. Rabatordninger

2.13.1. Studerende BANKEN FITNESS tilgodeser unge under 20 år, og tilbyder derfor en særlig pris indtil det fyldte 20. år. Medlemmet kan benytte sig af ”junior/senior-medlemsskabet” fra de fylder 12 år.

2.13.2. Virksomhed

2.13.2.1. Almindelig virksomhedsaftale

Medlemmer, som er registreret med en almindelig virksomhedsaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem BANKEN FITNESS og den aktuelle virksomhed, så længe Medlemmet er ansat i virksomheden. Medlemmet forpligter sig til at underrette BANKEN FITNESS, hvis Medlemmets ansættelsesforhold ophører. Når betingelserne for en almindelig virksomhedsaftale ikke længere er opfyldt, vil den månedlige medlemspris stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

2.13.2.2. Sekundær virksomhedsaftale

Medlemmer, som er registreret med en sekundær virksomhedsaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem BANKEN FITNESS og den aktuelle virksomhed, så længe Medlemmet er ansat i virksomheden. Virksomheden forpligter sig til at underrette BF, hvis Medlemmets ansættelsesforhold ophører. Efter modtagelse af varsel forpligter BF sig til senest inden for én (1) måned at informere Medlemmet skriftligt om, at betingelserne for den sekundære virksomhedsaftale ikke længere er opfyldt, hvorefter Medlemmet nu vil blive ny modtager af faktura for det månedlige medlemsgebyr. Medlemsgebyret vil samtidig stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

2.13.3. Senior

Personer vil fra og med det fyldte 65. år blive tilbudt den til enhver tid gældende rabatsats ved tegning af medlemskab.

2.13.4. Medlemskab for personer under 18 år

2.13.4.1. Personer 12-20 år

Personer vil fra og med det fyldte 12. år til og med det fyldte 20. år blive tilbudt den til enhver tid gældende rabatsats ved tegning af medlemskab. Fra og med det fyldte 20. år vil det månedlige medlemsgebyr stige i henhold til listeprisen.

 1. BETALING AF MEDLEMSKAB

3.1. Medlemmet skal betale månedligt medlemsgebyr, indmeldingsgebyr og eventuelle øvrige gebyrer i henhold til BFs´ til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som i Medlemsaftalen har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet.

3.2. Det månedlige medlemsgebyr forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor der gælder særlige betingelser. Medlemmet er ansvarlig for at medlemsgebyret betales ved forfald og skal kontakte BF hvis opkrævning ikke er modtaget.

3.3. Ved brug af automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for at indgå den nødvendige aftale med sin bank om automatisk hævning af det månedlige medlemsgebyr til BANKEN FITNESS. Medlemmet skal til enhver tid sikre, at den angivne beløbsgrænse dækker fakturabeløbet, og sikre, at betaling sker inden forfald. Hvis Medlemmet ikke ønsker at oprette en automatisk betalingsaftale, eller Medlemmets bank ikke har bekræftet aftalen med BANKEN FITNESS inden den 4. i måneden, vil der sendes papirfaktura med tilhørende fakturagebyr.

3.4. Hvis Medlemmet ikke foretager betaling inden forfald, uafhængigt af betalingsmetode, vil der blive udstedt inkassovarsel med en ny forfaldsdato. Ved forsinket betaling vil BANKEN FITNESS kunne kræve omkostninger og renter dækket i henhold til inkassoloven, renteloven og anden gældende lovgivning.

3.5. Hvis Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og modtager betalingspåmindelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformationen på fakturaen fra den eksterne inkassator, der skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sit månedlige medlemsgebyr i bindingsperioden. En eventuel ændring af medlemsgebyret kan først gøres gældende af BANKEN FITNESS efter udløbet af bindingsperioden, medmindre Medlemmet selv ønsker at foretage ændringer i eksisterende medlemskab. I de tilfælde, hvor Medlemmet har en særlig rabataftale med BANKEN FITNESS, og rabataftalen ophører på et tidspunkt, hvor Medlemmet stadig er bundet, har BANKEN FITNESS ensidigt ret til at hæve det månedlige medlemsgebyr til listeprisen.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedligt medlemsgebyr, hvis: 
3.7.1. Medlemskabet er sat på pause i henhold til kapitel 7. 
3.7.2. BF har opsagt Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning i henhold til punkt 7.7. 

 1. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet forpligter sig til at:

4.1.1. Gøre sig bekendt med og følge BANKEN FITNESS´ til enhver tid gældende Sikkerheds- og Trivselsregler (generelle), Sikkerheds- og Trivselsregler og øvrige regler/retningslinjer, som findes på vores website.  

4.1.2. Afholde sig fra at bruge dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. BANKEN FITNESS vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer som opholder sig i centeret under en sådan kontrol, forpligter sig til, efter anmodning, at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.

4.1.3. Informere BANKEN FITNESS ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

4.1.4. Informere BANKEN FITNESS om forhold der medfører, at Medlemmet ikke længere har ret til den aktuelle rabatordning. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

4.1.5. Registrere sit medlemskort ved ankomst, før Medlemmet benytter sig af centeret. BANKEN FITNESS vil kunne kræve, at medlemmet fremviser legitimation.

4.2. BANKEN FITNESS skal hurtigst muligt informeres om eventuelt tab af medlemskort. BF vil herefter spærre kortet og udstede et nyt medlemskort. Ved udstedelse af nyt medlemskort forpligter Medlemmet sig til at betale et gebyr til BF i henhold til de til enhver tid gældende priser.

4.3. Medlemmet er ansvarlig for at opbevare medlemskortet på en sådan måde, at det ikke bliver misbrugt af andre. BANKEN FITNESS skal hurtigst muligt informeres ved mistanke om misbrug.

4.4. Medlemmet får adgang til BANKEN FITNESS online tjeneste via sin personlige profil. Medlemmet må ikke give andre fysiske eller juridiske personer adgang til disse tjenester ved deling af login-oplysninger mv.

 1. PERSONOPLYSNINGER, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION

5.1. BANKEN FITNESS vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.2. Medlemmet giver samtykke til, at BANKEN FITNESS registrerer, lagrer og bruger oplysninger om Medlemmet (navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsoplysninger og lignende) og Medlemmets brug af BANKEN FITNESS’ tjenester for at administrere og varetage medlemskabet, herunder informere om tjenester fra BANKEN FITNESS. BANKEN FITNESS v/CEO er dataansvarlig for oplysningerne. 
Medlemmet giver samtykke til, at BANKEN FITNESS gemmer træningshistorik med det formål at kunne følge op på Medlemmets aktivitet og tilrettelægge Medlemmets træningsrutine. Medlemmet kan også selv tilføje sin træningshistorik, som vil blive gemt på samme måde. Træningshistorik betyder her information om antal besøg på de forskellige træningscentre, hvilke træningsaktiviteter Medlemmet har deltaget i, om Medlemmet har tilmeldt sig holdtimer eller anden aktivitet i forvejen, og om Medlemmet har frameldt sig holdtimer.

5.3. Medlemmet har ret til at få indsigt i sin træningshistorik og kan kræve at få denne slettet. BANKEN FITNESS skal bekræfte modtagelse af anmodning om sletning.

5.4. I henhold til punkt 2.15 vil der være kameraovervågning i BANKEN FITNESS’ træningscenter. Formålet med overvågningen er at forebygge/undersøge lovovertrædelser og skabe et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

5.5. Oplysninger kan ikke videregives til udenforstående uden skriftligt samtykke fra Medlemmet, medmindre sådan videregivelse er hjemlet ved lov eller led i betalingsopkrævning, forsikringskrav eller regnskabsbehandling.

5.6. Ved indgåelse af Medlemsaftalen indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at BANKEN FITNESS kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS, MMS m.fl.), til at informere om og/eller markedsføre sine tilbud i henhold til markedføringslovens § 10. Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemsaftalen, førstegangshenvendelser vedrørende træningssikkerhed (PT Start) eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.

5.7. Samtykket fra Medlemmet angående ovenstående punkter gælder, så længe Medlemsaftalen løber.

5.8. Generel information fra BANKEN FITNESS om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse eller postadresse, som Medlemmet har anført.

SIKKERHED

Regler for din egen og andre medlemmers sikkerhed

 1. Lås venligst alle dine værdigenstandeinde i skabene i omklædningsrummet for at mindske risikoen for tyveri. BANKEN FITNESS påtager sig ikke noget ansvar for værdigenstande.
 2. Benyt en lås til skabet i omklædningsrummet, som du selv anser for at være sikker.
 3. Følg altid anvisningerfra personalet.
 4. Bloker aldrig nødudgangene.
 5. Børn og unge under 12 årmå ikke opholde sig i træningscentret uden at være i selskab med en voksen. Centerlederen kan godkende enkelte undtagelser.
 6. Der skal være et aktuelt fotoaf dig i medlemssystemet, hvor dit ansigt er tydeligt, så du kan identificeres. Der kan gøres undtagelser for personer, hvis identitet er beskyttet.
 7. Det, som er forbudt i henhold til dansk lovgivning, er ganske givet også forbudt hos BANKEN FITNESS. Hvis tyveri, trusler, chikane eller andre ulovlige handlinger forekommer i centeret, vil dette blive anmeldt til politiet.
 8. BANKEN FITNESS har ret til at foretage kameraovervågningi overensstemmelse med lovgivningen. Formålet med kameraovervågningen er at forebygge lovovertrædelser og medvirke til opklaring af lovovertrædelser, der er blevet begået, samt at skabe et trygt og sikkert miljø for dig som medlem. Hovedreglen er, at optagelserne fra kameraovervågningen gemmes i 30 dage, hvorefter de automatisk overspilles. Det er udelukkende centerlederen, der har adgang til det filmede materiale, og materialet vil udelukkende blive anvendt, hvis der er tale om en lovovertrædelse, eller der er mistanke om en lovovertrædelse. Der foretages ikke lydoptagelser.
 9. Du skal forlade træningscentret senest, når det lukkes, eller efter anmodning fra personalet.
 10. Af sikkerhedsmæssige årsager har personalet ret til at bryde din hængelåstil skabet i omklædningsrummet op, efter at træningscentret er lukket. Grunden til dette er, at alle skabe skal være åbne og tømte med henblik på sikkerhedskontrol i forbindelse med lukning af centret. Låste skabe vil derfor blive brudt op og tømt efter træningscentrets lukketid før den næste træningsdag.

ORDEN

Regler for orden og trivsel

 1. Hos BANKEN FITNESS værner vi om alle menneskers ligeværd.Dette er en af vores vigtigste værdier, og det er også vores primære regel, hvad angår orden og trivsel. Det betyder, at vi kræver, at vores medlemmer udviser hensyn og respekt over for hinanden uanset køn, anden kønsidentitet, funktionsnedsættelse, etnisk tilhørsforhold, trosopfattelse, seksuel orientering eller alder. Ingen må handle eller optræde på en måde, der kan opfattes som krænkende eller respektløs af andre i vores lokaler. Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog, påklædning og andre udtryksformer.
 2. Lad altid andre medlemmer, der træner, benytte træningsudstyret, når du selv tager en pause.
 3. Vis hensyn, når du anvender din mobiltelefon. Sæt den f.eks. på lydløs, når du er til holdtræning, “besæt” ikke træningsudstyr, når du surfer eller skriver sms’er, og hvis du skal tale i telefon, ønsker vi, at du tager hensyn til de andre, der træner i centret.
 4. Sørg for altid at være iført rent træningstøjog rene sko, når du træner hos os. Se også punkt 1.
 5. Du må ikke færdes barfodeti træningslokalerne. Hvis du skal deltage i holdtræning, hvor vi anbefaler, at træningen udføres barfodet, vil vi bede dig om at have strømper eller sko på, når du går til og fra træningslokalet.
 6. Det er ikke tilladt at barbere sigi brusebadet.
 7. Aftør træningsudstyretmed en klud og evt. spray efter brug. Spray dog ikke direkte på træningsudstyret.
 8. Læg træningsredskaber tilbageefter brug.
 9. Hvis du møder for senttil holdtræning, kan du blive nægtet deltagelse af hensyn til de øvrige deltagere på holdet.
 10. Fotografering og filmoptagelsei BANKEN FITNESS lokaler må udelukkende ske efter godkendelse fra den ansvarlige i træningscentret. Fotografering og filmoptagelse til privat brug er derimod tilladt, så længe ingen andre medlemmer tager dette ilde op eller kommer med på billederne.
 11. Du må ikke indtage alkoholiske drikkevareri træningscentret.
 12. Du må ikke markedsføre/sælgedine egne eller andres varer/tjenester hos BANKEN FITNESS.
 13. Det er udelukkende instruktører og personlige trænere, der er ansat hos BANKEN FITNESS, som må instruere og træne medlemmer i centeret. Centerlederen kan give dispensation.
 14. Vis hensynover for træningscentrets naboer og vores inventar. Lad derfor aldrig tunge vægte falde på gulvet, og du bedes om at være agtpågivende og hensynsfuld i øvrigt.
 15. Vi vil også gøre dig opmærksom på, at personale af det modsatte køn kan få adgang til vores omklædningsrum. Hvis en kvindelig medarbejder er nødt til at gå ind i mændenes omklædningsrum for at gøre orden eller gøre rent, eller hvis en mandlig medarbejder af samme grund går ind i kvindernes omklædningsrum, så meddeles dette i forvejen.

BRUG AF DOPING OG STOFFER

Absolut forbudt hos BANKEN FITNESS

BANKEN FITNESS tager klart afstand fra brug af doping og narkotiske stoffer. BANKEN FITNESS’ definition af doping er brug af præstationsfremmende midler, både lovlige og ulovlige, og som desuden defineres som dopingpræparater af World Anti-Doping Agency (WADA). BANKEN FITNESS’ antidopingpolitik forbyder ubetinget brug af sådanne præstationsfremmende midler både for medarbejdere og medlemmer. En tredjepart, der er godkendt af BANKEN FITNESS, har ret til at gennemføre uanmeldte dopingprøver i BANKEN FITNESS´ lokaler.

LUKNING ELLER OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB

Hvad sker der, hvis du IKKE overholder BANKEN FITNESS’ sikkerheds- og ordensregler?

BANKEN FITNESS har ret til at udelukke dig som medlem i en bestemt tidsperiode eller opsige dit medlemskab helt med umiddelbar virkning, hvis du bryder disse sikkerheds- og ordensregler eller anvender dopingpræparater og/eller narkotiske stoffer. 

 1. PERSONSKADE, OPBEVARING OG ANSVAR FOR TYVERI

8.1. Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar. BANKEN FITNESS er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med tilstedeværelse/udøvelse af aktivitet i centeret.

8.2. Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. Medlemmet har pligt til at afhente glemte ejendele inden for to uger. BANKEN FITNESS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele.

8.3. BANKEN FITNESS er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer i centeret. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende.

 1. ANSVARSBEGRÆNSNING, LOVVALG, TVIST OG VÆRNETING

9.1. BANKEN FITNESS er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer træningstilbuddet til Medlemmet, når forholdet ligger uden for BANKEN FITNESS´ kontrol, og BANKEN FITNESS ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet (force majeure).

9.2. Medlemsaftalen er underlagt dansk lov.

9.3. Tvister mellem Medlemmet og BANKEN FITNESS skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan hver af parterne indbringe tvisten for de almindelige domstole.

9.4. ​​​​​​​I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af Medlemsaftalen, har sidstnævnte forrang

SIKKERHEDS- OG ORDENSREGLER, GYLDIGE FRA D. 21. DECEMBER 2019

Som medlem hos BANKEN FITNESS skal du opleve en positiv og stimulerende atmosfære, hver gang du besøger et af vores træningscentre. For at tilgodese alles sikkerhed har Vi derfor udarbejdet regler, der gælder, når du opholder dig i vores lokaler. Vi vil gerne opfordre dig til at gennemlæse vores sikkerheds- og ordensregler nedenfor, og vi opfordrer dig også til at overholde disse regler, når du træner hos os. Hvis du er usikker på noget, er du meget velkommen til at spørge i centeret

MEDLEMSKAB I BERO

6.1. Medlemmet kan søge om at få sit medlemskab i BANKEN FITNESS sat i bero. «Sat i bero» betyder et midlertidigt ophør af medlemskabet i en tidsbegrænset periode.

6.2. De gældende vilkår for at sætte medlemskabet i bero vil til enhver tid være tilgængelige på vores website.

6.3. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret.

6.4. I de tilfælde, hvor der gælder en bindingsperiode for Medlemskabet, vil denne blive forlænget med det antal dage, der er fastsat i beslutningen om at sætte medlemskabet i bero.

6.5. BANKEN FITNESS vil ikke opkræve medlemsgebyr hos Medlemmet i den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, i henhold til punkt 3.7.1. Den betalingsfri periode og den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, er af faktureringshensyn ikke nødvendigvis sammenfaldende.

6.6. Ved udløbet af den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, fortsætter det på de betingelser, der følger af Medlemsaftalen. Hvis Medlemmet afslutter medlemskabet i beroperioden, vil én (1) måneds opsigelsesperiode gælde efter afsluttet beroperiode. Opsigelsen træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

6.7. Ved behov for at sætte medlemskabet i bero gentagne gange skal Medlemmet ved personlig henvendelse i centret oprette en beroperiode på ny. Ved forlængelse af bero skal henvendelsen finde sted inden udløbet af endt beroperiode.

 1. OPSIGELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSAFTALEN

7.1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til BANKEN FITNESS inden for to (2) uger efter indgåelse af Medlemsaftalen, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4. 

7.2. Medlemskabet kan opsiges, når Medlemmet ønsker det, men vil som minimum løbe indtil udløbet af bindingsperioden. Efter udløbet af bindingsperioden bliver medlemskabet til et løbende aftaleforhold i henhold til punkt 2.6. Opsigelsesperioden er én (1) måned, og opsigelsen træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

7.3. Ved opsigelse af medlemskab skal der benyttes e-mail, kontaktskema eller personlig henvendelse i centeret. BANKEN FITNESS vil inden for to (2) uger efter modtagelse af opsigelsen skriftligt via e-mail eller brev bekræfte, at denne er registreret. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at opsigelse har fundet sted.

7.4. Hvis BANKEN FITNESS og Medlemmet sammen skønner, at træningen indebærer en betydelig risiko for forværring af Medlemmets helbred, kan Medlemsaftalen bringes til ophør. BANKEN FITNESS kan forlange en skriftlig udtalelse fra en sundhedsperson for at få bekræftet, at det er forsvarligt at lade Medlemmet træne. Medlemmet vil ved ophør få tilbagebetalt eventuelt forudbetalt andel af medlemsgebyret.

7.5. BANKEN FITNESS har ret til at foretage ændringer i medlemsgebyrer, øvrige gebyrer og vilkår.

7.5.1. Ved ændring af medlemsgebyrer forbeholder BANKEN FITNESS sig ret til en årlig prisjustering af løbende aftaler i henhold til forbrugerprisindekset uden forudgående varsling. Ved øvrige prisændringer vil BANKEN FITNESS give mindst én (1) måneds varsel via e-mail/SMS. Prisændringer vil træde i kraft én (1) måned efter, at varslet er blevet fremsendt, regnet fra første månedsskifte.

7.5.2. Hvis BANKEN FITNESS indfører betydelige ændringer, som påvirker Medlemmet negativt, har Medlemmet ret til at bringe Medlemsaftalen til ophør. Dette kan ske, selvom bindingsperioden for Medlemsaftalen ikke er udløbet. Ved sådanne ændringer vil BANKEN FITNES give mindst én (1) måneds varsel via e-mail/SMS. Ændringen vil træde i kraft én (1) måned efter, at varslet er blevet fremsendt, regnet fra første månedsskift.

7.6. BANKEN FITNESS har ret til at spærre medlemskabet i en bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen. Væsentlig misligholdelse omfatter bl.a. følgende:

7.6.1. Manglende betaling af månedligt medlemsgebyr og andre afgifter på trods af inkassovarsel eller anden for form påmindelse.

7.6.2. Ikke uvæsentlig misligholdelse af Medlemmets forpligtelser i henhold til kapitel 4, herunder at Medlemmet undlader at reagere på en skriftlig eller mundtlig advarsel.

7.6.3. Overtrædelse af dopingbestemmelserne i punkt 4.1.2, herunder undladelse af at afgive dopingprøve på anmodning.

Bliv medlem

og Få en masse fordele

Scroll til toppen

Book et møde

Book en aftale til et indledende møde med din coach eller personlige træner, hvis du ønsker et forløb hos os, sådan at i sammen kan afstemme forventninger og dato for opstart.

Ordensregler

Opførsel: Glæde er et centralt emne for os og vores medlemmer. Det kan opnås ved, at alle får en god oplevelse, når de træner i Banken Fitness. Vi ved derfor, at en positiv omgangstone med respekt for hinanden, er med til at højne humøret og samtidig får alle til at føle sig velkommen. Personalets anvisning skal altid følges, da vi er her for medlemmernes skyld.

Medlemskort: Medlemskortet er personligt og misbrug eller udlån af dette, medfører en bøde på 500 kr. Kortet SKAL medbringes til træning, og du SKAL registrere din ankomst, også selv om døren er åben. Det er medlemmernes garanti for, at der ikke lukkes uønskede gæster ind.

Behandling af maskiner og udstyr: Vores udstyr skal behandles med respekt og omtanke. Håndvægte og vægtstænger skal have gulvkontakt, før man slipper. Læg udstyret og vægte på plads efter brug. Ved træning i maskiner skal der gøres brug af håndklæde og maskinen skal rengøres efter brug. Der må i øvrigt ikke anvendes kalk.

Musik og Mobiltelefon: Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el.lign. Mobilsamtaler skal begrænses. Det er ikke ok, at optage maskiner blot fordi, at du lige skal tjekke dit Facebook feed. Der henvises til receptionsområdet.

Beklædning/hygiejne: Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt arbejdstøj, bar overkrop eller i bare tæer. Af hensyn til alle, så er du velkommen til at snuppe et bad både før og efter træning hvis det skulle være gået hen og er blevet nødvendigt.

Familie, venner & børn: Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealer og omklædningsrum. Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i receptionsområdet. Børn under 15 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne alene, og skal være ledsaget af et voksent medlem, faktisk skal det være en forælder (bonusforældre tæller naturligvis også). Babyer kan medbringes i lift/auto stol, hvis de ikke er til gene.

Drikkevarer: Har du andet end vand i din drikkeflaske, og her tænker vi på proteinshakes og lignende, så henviser vi til at du drikker det i omklædningsrummet eller ved receptionen. Dette er af hensyn til rengøring.

Doping: Doping accepteres ikke. Vi samarbejder med Anti Doping Danmark. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

Åbningstider: Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal forlades ved lukketid.

Frameldning: Framelding af hold skal ske senest 6 timer før holdets start. Udeblivelse uden framelding udløser en bøde på 30 kr. 

Målvogter

Hvorfor vælge et målvogterforløb

På et målvogter forløb mødes vi én til én hver uge i 8 uger til en vejning og 45 minutters personlig træning. Vi taler om mad, træning, vaner og om hvad du ønsker der skal være sket når de 8 uger er gået. Målet er at finde MADRO, bevægelsesglæde og balance i hverdagen, sådan at du ikke føler at du skal være på kur hele tiden.

Træningen er tilpasset dig og målet er progression fremfor perfektion. Målet med træningen er at du får kendskab til træning, sådan at du fremadrettet kan sammensætte dit eget program og udvikle på det. 

Kontakt Rikke hvis du tænker at et Målvogter forløb er noget for dig. 

Pris

Målvogter
2500,-
2500,-

Bliv medlem

Bliv medlem i dag og få Rabatkort til Sportigan på 25%, basisprogram/gennemgang af maskiner og en Inbody vejning til en værdi af 75kr.

Priser

OPRETTELSE
50,-
50,-
Månedsmedlemskab
299,-
299,-
Månedsmedlemskab Ung
239,-
239,-
Månedsmedlemskab Senior
239,-
239,-
Årskort 3200,-
3200,-
2600,-
KLIPPEKORT - 10-KLIP
500,-
500,-
INBODY VEJNING
75,-
75,-
PROGRAMLÆGNING
150,-
150,-
Personlig træning pr. time
500,-
500,-
målvogter
1900,-
1900,-

Øvrige priser & gebyrer

Nyt kort
50,-
50,-
Udeblivelse fra holdtræning
30,-
30,-
Pause
100,-
100,-
100,-

Regler for opsigelse, samt bero-perioder. Se “Betingelser” 

Månedsmedlemskab for dig som er mellem 18-64 år og som ønsker træning i hele centerets åbningstid, samt mulighed for at deltage på hold.

Ungdomsmedlemskab for dig som er mellem 15-17 år og ønsker træning i hele centerets åbningstid, samt mulighed for at deltage på hold.

Seniormedlemskab for dig som er over 65 år og ønsker træning i hele centerets åbningstid, samt mulighed for at deltage på hold.

Årskort for dig som ønsker at betale for et år ad gangen og spare 10% på din træning.

Junior medlemskab Junior medlemskab for dig som er mellem 12 og 14 år, og som ønsker fri træning i maskiner med din forælder eller værge.

Klippekort for dig som ikke træner så ofte eller kun træner i BANKEN FITNESS når du er i byen på besøg. Gælder et år fra købsdato.

En dags træning for dig som er på besøg i byen eller gerne vil prøve vores faciliter af inden et eventuelt køb af abonnement.

 

 

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.